Bơm Tăng Áp Đã Hoàn Thành Đúng Tiến Độ Cho khách Hàng.