Thay thế 02 bơm KSB thành 02 bơm WILO Ứng dụng: HVAC Yêu cầu: Cung cấp, lắp đặt và nghiệm thu